Hrvatska agencija za okoliš i prirodu uspostavlja, vodi i ažurira nacionalni registar EMAS. Nadležna je za zaprimanje i provjeru prijava za registraciju organizacija i upis u registar EMAS, temeljem Izvješća o postupanju Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Agencija informira javnost i izvještava Europsku komisiju.

 

         Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
         Radnička cesta 80
         10 000 Zagreb
         telefon: + 385 1 4886 861
         telefax: + 385 1 4826 173
         e-mail: emas@azo.hr
         web: www.azo.hr