Hrvatska akreditacijska agencija je nadležna za akreditiranje verifikatora te za nadzor nad njihovim radom. Uspostavlja, vodi i ažurira popis akreditiranih verifikatora i opseg njihove djelatnosti, kojeg dostavlja Europskoj komisiji, kao i na znanje Agenciji za zaštitu okoliša. 

 

         Hrvatska akreditacijska agencija
         Ulica grada Vukovara 78
         10 000 Zagreb
         telefon: +385 1 610 6322
         telefax: +385 1 610 9322
         e-mail: akreditacija@akreditacija.hr
         web: www.akreditacija.hr