Često postavljana pitanja

 

Pitanje 1: Što je EMAS?

Pitanje 2: Koje su ključne značajke sustava EMAS?

Pitanje 3: Zašto bi se moja organizacija uključila u sustav EMAS?

Pitanje 4: Koje su koristi sustava EMAS?

Pitanje 5: Koje organizacije mogu uvesti sustav EMAS u svoje poslovanje?

Pitanje 6: Što su to NKD/NACE kodovi?

Pitanje 7: Koja je razlika između organizacije i lokacije?

Pitanje 8: Zašto bi moja organizacija prešla s jednog sustava upravljanja okolišem na EMAS sustav?

Pitanje 9: Koje informacije trebaju biti uključene u Izjavu o okolišu?

Pitanje 10: Što su to ključni pokazatelji?

Pitanje 11: Koga moja organizacija treba kontaktirati ako se želimo registrirati u sustav EMAS?

Pitanje 12: Po čemu se sustav EMAS razlikuje od norme ISO 14001:2004?

 

 

 

Pitanje 1: Što je EMAS?

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je sustav upravljanja okolišem kojim organizacije, na dobrovoljnoj bazi, procjenjuju utjecaj njihove djelatnosti na okoliš, informiraju javnost o trenutnoj procjeni stanja utjecaja te unapređuju učinkovitost rada u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša. Sustav EMAS postoji od travnja 1995., a posljednja izmjena stupila je na snagu 11. siječnja 2010.

 

Pitanje 2: Koje su ključne značajke sustava EMAS?

Ključne značajke sustava EMAS jesu učinkovitost, transparentnost i vjerodostojnost. Naime, organizacija koja je u svoje poslovanje uvela sustav upravljanja okolišem EMAS, na godišnjoj razini objavljuje postavljene ciljeve u svojoj politici zaštite okoliša i aktivnosti koje su potrebne za njihovo ostvarenje i vrednovanje. Također, organizacija kontinuirano poboljšava svoj učinak na okoliš te pruža dokaz da je njeno poslovanje u skladu sa svim zahtijevanim zakonskim i podzakonskim propisima u području zaštite okoliša. Ovjera sustava koju provodi neovisni verifikator, pridonosi vjerodostojnost registrirane organizacije, jamčeći sigurnost u provedbi potrebnih aktivnosti i objavi ažuriranih informacija o okolišu. Transparentnost je osigurana javnom objavom Izjave o okolišu, koju je organizacija dužna dostaviti tijelu nadležnom za registraciju u Registar EMAS. Putem Izjave o okolišu organizacija priopćava ažurirane informacije o učincima njenog poslovanja na okoliš.

 

Pitanje 3: Zašto bi se moja organizacija uključila u sustav EMAS?

Izvrsnost u području zaštite okoliša postaje snažna poslovna prednost. Donosioci odluka i ostali dionici sustava zaštite okoliša, kao i široka javnost, odnosno korisnici proizvedene robe i usluga sve su više zainteresirani za utjecaje koje organizacije imaju na okoliš. Uvođenjem sustava upravljanja okolišem EMAS optimiziraju se poslovni procesi i stvara dodana vrijednost proizvodima i uslugama, uz istovremeno učinkovito korištenje resursa i smanjivanje učinaka na okoliš (smanjenje potrošnje vode, energenata, količine otpada, emisija u zrak). Dodatno, važan segment sustava je komuniciranje postignuća s poslovnim partnerima, kupcima proizvoda i usluga te s javnosti općenito. Elementi programa kojeg je prema svojim potrebama i ciljevima organizacija izradila vode ka poboljšanju učinkovitosti, transparentnosti i vjerodostojnosti registriranih organizacija.

 

Pitanje 4: Koje su koristi sustava EMAS?

Smanjenje troškova:

Uspostavom sustava EMAS organizacija osigurava bolje upravljanje resursima. Povećana efikasnost i ušteda energije identificirani su kao glavne prednosti registriranih organizacija.

Smanjenje razine rizika:

Prilikom procjene stanja operativnog sustava, organizacije mogu pronaći mogućnosti za smanjenje razine rizika u svome poslovanju. Ovo je posebice važno za organizacije iz sektora proizvodnje, gdje su rizici povezani s industrijskim procesima značajni. Učinkovito upravljanje rizikom može ujedno osigurati i financijsku korist, kroz povećanje povjerenja među dioničarima, investitorima, osiguravajućim društvima i drugim financijskim institucijama.

Usklađenost s propisima

Registracija u sustav EMAS podrazumijeva da je organizacija upoznata sa zakonima i propisima iz područja zaštite okoliša, koji se odnose na njenu djelatnost, relevantnim regulatornim zahtjevima te da je dobro pripremljena za rješavanje tih pitanja na organizirani način. Pokazalo se da je jedna od najvažnijih prednosti uvođenja sustava EMAS u poslovanje razvoj svijesti o zahtjevima regulative iz područja zaštite okoliša, čijim se ispunjenjem ostvaruje bolja i jednostavnija suradnja s provedbenom vlasti.

Bolji odnosi s interesnim skupinama

Implementacija sustava EMAS u poslovanje organizacije često dovodi do poboljšanja poslovne komunikacije i odnosa unutar same organizacije. Na primjer, uključenost zaposlenika u rad sustava može dovesti do bolje svijesti o važnosti očuvanja okoliša te tako i do bolje implementacije sustava upravljanja okolišem. Dobrobiti sustava EMAS mogu biti generirane kroz poboljšanje odnosa s vanjskim interesnim skupinama. Osim dobre komunikacije s provedbenim tijelima, registracija u sustavu EMAS doprinosi poboljšanju odnosa sa građanima.

Kompetitivna prednost

EMAS registracija može dovesti do olakšanog pristupa tržištu i poboljšanju odnosa s klijentima. Logo EMAS i Izjava o okolišu se mogu koristiti u marketinške svrhe, ali i za poboljšanje komunikacije između registrirane organizacije i zainteresiranih skupina.

  

Pitanje 5: Koje organizacije mogu uvesti sustav EMAS u svoje poslovanje?

Sustav EMAS je otvoren za organizacije koje djeluju u svim ekonomskim sektorima. Sustav EMAS identificira različite skupine ekonomskih djelatnosti koristeći NKD odnosno NACE kodove.

 

Pitanje 6: Što su to NKD/NACE kodovi?

NKD (Nacionalna klasifikacija djelatnosti) je sustav klasifikacije ekonomskih djelatnosti usklađen s europskom klasifikacijom, odnosno s NACE sustavom. Posljednja revizija NACE kodova temelji se na Uredbi Komisije Europske zajednice pod nazivom Regulation (EC) No. 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) No 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical domains OJ L/393.

Za EMAS sustav NACE odnosno NKD kodovi se koriste za klasifikaciju registriranih organizacija i akreditiranih verifikatora. Uredbom EZ 1221/2009 propisano je da nadležno tijelo koje obavlja registraciju i izvješćuje Europsku Komisiju, treba prikupiti NACE/NKD informaciju s minimalno jednim decimalnim mjestom nakon točke. Nadležno tijelo može prikupljati i detaljnije informacije o NACE/NKD kodovima.

 

Pitanje 7: Koja je razlika između organizacije i lokacije?

U većini slučajeva lokacija se najbolje može razumjeti kao proizvodni dio organizacije odnosno tvrtke. Dakle, jedna organizacija može imati više od jedne lokacije registrirane u sustavu EMAS.

Sukladno članku 2.(22) Uredbe (EZ) br. 1221/2009, „lokacija“ znači određenu geografsku lokaciju pod operativnom kontrolom organizacije i njezine djelatnosti, proizvode i usluge, uključujući svu infrastrukturu, opremu i sirovine; lokacija je najmanja jedinica koja se može registrirati.

 

Pitanje 8: Zašto bi moja organizacija prešla s jednog sustava upravljanja okolišem na sustav EMAS?

Obzirom na specifične potrebe koje dolaze iz određenih područja i sektora djelovanja, diljem EU broj neformalnih sustava upravljanja okolišem je u porastu. Iako svaki sustav upravljanja okolišem predstavlja vrijedan korak ka poboljšanju ekološke učinkovitosti, organizacije mogu doći u situaciju da im je daljnji napredak u okviru postojećeg sustava ograničen pa teže zahtjevnijem i ambicioznijem sustavu upravljanja okolišem. Kao visokovrijedni sustav za upravljanje okolišem EMAS značajno poboljšava učinkovitost, vjerodostojnost i transparentnost registriranih organizacija. To se postiže putem Izjave o okolišu, koja olakšava i jača interakcije s interesnim skupinama te putem zahtjeva sustava EMAS koji su usklađeni s relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima u području zaštite okoliša, uz kontinuirano poboljšanje u području zaštite okoliša.

 

Pitanje 9: Koje informacije trebaju biti uključene u Izjavu o okolišu?

Sukladno dodatku IV Uredbe EMAS, Izjava o okolišu uključuje sljedeće informacije:

a) jasan i nedvosmislen opis organizacije koja se registrira u sustav EMAS i sažetak njezinih djelatnosti, proizvoda i usluga te njezin odnos s „roditeljskim“ organizacijama

b) politiku zaštite okoliša organizacije i kratak opis njezinog sustava upravljanja okolišem

c) opis svih značajnih izravnih i neizravnih aspekata okoliša koji rezultiraju značajnim učincima na okoliš i objašnjenje naravi učinaka u odnosu na te aspekte

d) opis općih i pojedinačnih ciljeva zaštite okoliša u odnosu na značajne aspekte okoliša i učinke na okoliš

e) sažetak dostupnih podataka o uspješnosti organizacije u ostvarivanju njezinih općih pojedinačnih ciljeva zaštite okoliša s obzirom na njene značajne učinke na okoliš. Podaci se moraju odnositi na ključne pokazatelje i druge relevantne postojeće okolišne pokazatelje kako su navedeni u Uredbi EMAS (odjeljak C)

f) drugi čimbenici koji karakteriziraju djelotvornost organizacije obzirom na okoliš, posebno u pogledu zakonskih odredaba u vezi s njihovim značajnim učincima na okoliš

g) uputa na važeće zakonske odredbe koje se odnose na okoliš

h) naziv i broj akreditacije ili dozvole verifikatora i datum validacije

Ažurirana Izjava o okolišu mora minimalno sadržavati elemente i ispunjavati minimalne zahtjeve predviđene u točkama (e) do (h).

 

Pitanje 10: Što su to ključni pokazatelji?

Ključni pokazatelji su uvedeni za usklađeno i temeljito razmatranje izravnih ekoloških učinaka. U Izjavi o okolišu organizacije trebaju izvještavati prema ključnim pokazateljima koji se odnose na izravne učinke organizacije na okoliš (Prilog IV Uredbe EMAS). Izravni učinci su oni koji su vezani za aktivnosti, proizvode i usluge organizacije, a nad kojima organizacija može imati izravan utjecaj s obzirom da njima upravlja. Ključnim pokazateljima daje se prikaz utjecaja organizacije na okoliš:

- Energetska efikasnost: ukupna godišnja potrošnja energije, uključujući i energiju iz obnovljivih izvora energije

- Učinkovito korištenje materijala (sirovina): ukupni godišnji maseni protok raznih upotrijebljenih sirovina

- Voda: ukupna godišnja potrošnja vode

- Otpad: ukupna godišnja proizvodnja otpada, uključujući i proizvodnju opasnog otpada

- Bioraznolikost: upotreba zemljišta

- Emisije: ukupne godišnje emisije stakleničkih plinova i ukupne godišnje emisije onečišćujućih tvari u zrak

Organizacija može odlučiti da neće izvještavati prema nekom od ključnih pokazatelja, ukoliko takav pokazatelj nije relevantan za praćenje njenog učinka na okoliš. U tom slučaju organizacija mora dostaviti utemeljeno obrazloženje te ga povezati s analizom utjecaja na okoliš.

  

Pitanje 11: Koga moja organizacija treba kontaktirati ako se želimo registrirati u sustav EMAS?

Svaka zemlja članica EU ima nadležno tijelo koje je odgovorno za registraciju organizacija i održavanje popisa registriranih organizacija. Nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - Zavod za zaštitu okoliša i prirode.

 

Pitanje 12: Po čemu se sustav EMAS razlikuje od norme ISO 14001:2004?

Generalno, sustav upravljanja okolišem EMAS temelji se na Europskoj Uredbi (EZ) br. 1221/2009, a sustav ISO 14001 na međunarodnom komercijalnom standardu, koji je obuhvaćen međunarodnim privatnim pravom. Sudjelovanje organizacija u oba sustava upravljanja okolišem je dobrovoljno i međunarodno primjenjivo, a osnovni je cilj kontinuirano poboljšanje učinkovitosti organizacije u području upravljanja okolišem.

Prilikom planiranja za uključivanje u sustav EMAS, organizacija treba obaviti opsežan inicijalnu analizu aktivnosti, proizvoda i usluga te dokazati da je njeno poslovanje također u skladu sa svim zahtijevanim zakonskim i podzakonskim propisima u području zaštite okoliša. Takvi zahtjevi nisu obvezni za normu ISO 14001. Sudjelovanje djelatnika te komunikacija s dobavljačima, partnerima, kupcima i općenito širom javnosti provodi se u organizacijama koje su registrirane u EMAS-u, dok organizacija koja je uvela normu ISO 14001 nije obavezna provoditi isto.

Također, sustav EMAS zahtjeva otvoren dijalog s vanjskim dionicima i izvješćivanje tj. prikaz podataka javnosti putem redovitog objavljivanja verificirane Izjave o okolišu, dok ISO 14001 norma ne postavlja takav zahtjev pred organizacije koje uključuje.

Za razliku od norme ISO 14001, sustav EMAS je predvidio izuzeća za mala i srednja poduzeća u vidu produljenja maksimalnog razdoblja predviđenog za ponovnu verifikaciju i objavu Izjave o okolišu.

Svaka organizacija koja je udovoljila zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1221/2009, registrirana je u javno dostupnom nacionalnom Registru sustava EMAS, kao i u javno dostupnom Registru EMAS Europske Unije. Time su osnovni podaci organizacije i njena Izjava o okolišu javno dostupni. Prilikom registracije svakoj se organizaciji dodjeljuje njen vlastiti registracijski broj, dok norma ISO 14001 nema službenu registraciju. Uz registracijski broj, organizaciji se dodjeljuje i EMAS logo, koji se može koristiti u promotivne svrhe, što nije slučaj s logom koji se koristi slijedom norme ISO 14001. Također, za razliku od norme ISO 14001, sustav EMAS predviđa i mogućnost regulatornih (npr. smanjeni opseg inspekcijskog nadzora i sl.) i poticaja (subvencioniranje konzultanata i sl.), specifičnih za svaku državu članicu.

Ukoliko su organizacije ispunile zahtjeve postavljene sustavom EMAS, one su ujedno kvalificirane i za normu ISO 14001, s obzirom da su prilikom registracije u sustav EMAS ispunjeni i svi zahtjevi sukladno normi ISO 14001.