Propisi RH

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Uredba EMAS (NN 131/20)

Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel (NN 116/16)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje do 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007. (NN 58/07)

 

Propisi EU

Uredba (EZ) br. 1221/2009. EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu Zajednice za ekološko upravljanje i reviziju (sustav EMAS) i ukidanju Uredbe (EZ) br. 761/2001. i Odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342 od 22.12.2009.)

Uredba Komisije (EU) 2017/1505 od 28. kolovoza 2017. o izmjeni priloga I., II. i III. Uredbi (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) (SL L 222 od 29.8.2017.) 

Uredba Komisije (EU) 2018/2026 od 19. prosinca 2018. o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) (SL L 325 od 20. prosinca 2018.)

Odluka Komisije od 7. prosinca 2011. o smjernicama za skupnu registraciju na razini EU-a i trećih zemalja te globalnu registraciju u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) (SL L 330 od 14.12.2011.)

Odluka Komisije (EU) 2013/131 od 4. ožujka 2013. o donošenju priručnika za korisnike kojim se utvrđuju koraci koje je potrebno poduzeti za sudjelovanje u sustavu EMAS u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) (SL L 76 od 19.3.2013.)

Odluka Komisije (EU) 2016/1621 od 7. rujna 2016. o donošenju smjernica o obavijestima koje okolišni procjenitelji aktivni u državama članicama koje nisu države članice u kojima je dobivena akreditacija ili dozvola dostavljaju tijelima za akreditaciju i izdavanje dozvola u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 242 od 9.9.2016.)

 

Dokumenti

Akcijski plan za održivu potrošnju i proizvodnju i održive industrijske politike

Priručnik za korisnike sustava EMAS

Sektorski referentni dokumenti :

Sukladno Komunikaciji Europske Komisije izrađeni su sektorski referentni dokumenti koji daju smjernice za najbolju praksu upravljanja okolišem. Dokumentima se predlaže najučinkovitiji način provedbe sustava upravljanja okolišem u organizacijama za sektore:

- maloprodaja

- turizam

proizvodnja hrane i pića

poljoprivreda

javna uprava

proizvodnja automobila

proizvodnja električne i elektroničke opreme

 

Izrađeno je detaljno tehničko izvješće o najboljim praksama upravljanja okolišem za sektore: 

graditeljstvo

- gospodarenje otpadom

 

U izradi su sektorski referentni dokumenti za sektore: Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda osim strojeva i opreme  i Telekomunikacije.

 

Dodatne informacije dostupne su ovdje