Prijava za registraciju obavezno sadrži:

  • Ispravno popunjen Obrazac za prijavu u Registar sustava EMAS
  • Validiranu Izjavu o okolišu 
  • Izjavu verifikatora o postupcima verifikacije i validacije (obrazac)

Dokumentacija se podnosi nadležnom tijelu na adresu:

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Radnička cesta 80

10 000 Zagreb

(s naznakom "za EMAS")

Dokumenti se dostavljaju u pisanom obliku (potpisani i ovjereni pečatom) u dva tiskana primjerka i na elektroničkom mediju za pohranu podataka (CD, DVD i sl.) u dva primjerka konvencionalnom poštom. Izjava o okolišu na elektroničkom mediju treba biti pohranjena u formatima pdf. i word (na svakom CD, DVD i sl.) 

 

Sukladno članku 6. Uredbe EMAS (NN 77/14) Agencija prosljeđuje prijavu Ministarstvu zaštite okoliša i energetike za utvrđivanje usklađenosti organizacije sa zakonskim odredbama.

Po utvrđenoj usklađenosti Agencija će pisanim putem uputiti organizaciju na podmirenje naknade za registraciju u iznosu od 150,00 kuna.