Prijava za registraciju obavezno sadrži:

  • Ispravno popunjen Obrazac za prijavu u Registar sustava EMAS
  • Validiranu Izjavu o okolišu 
  • Izjavu verifikatora o postupcima verifikacije i validacije (obrazac)

Dokumentacija se podnosi nadležnom tijelu na adresu:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80

10 000 Zagreb

(s naznakom "za EMAS")

Dokumenti se dostavljaju u pisanom obliku (potpisani i ovjereni pečatom) u dva tiskana primjerka i na elektroničkom mediju za pohranu podataka (CD, DVD i sl.) u dva primjerka konvencionalnom poštom. Izjava o okolišu na elektroničkom mediju treba biti pohranjena u formatima pdf. i word (na svakom CD, DVD i sl.) 

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja radi utvrđivanje usklađenosti organizacije sa zakonskim odredbama surađuje s Državnim inspektoratom.

Po pozitivnom mišljenju  te utvrđenoj usklađenosti Izjave o okolišu s Uredbom EMAS 1221/2009, odnosno njenim  Prilogom IV (Uredba Kolisije EU 2018/2026 o izmjeni Priloga IV, Službeni list EU 325/18) te očitovanju o usklađenosti s propisima iz područja zaštite okoliša kojeg dostavlja Državni inspektorat, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pisanim će putem uputiti organizaciju na podmirenje naknade za registraciju u iznosu od 150,00 kuna na račun Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.