Emas2

                                                         

Proizvodnja i pružanje usluga u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša postala je komparativna prednost organizacija na tržištu, pa je predstavljanje takve angažiranosti izuzetno važno. Naime, organizacije  koje prodaju svoje proizvode ili usluge, zatim javne ustanove (npr. škole, bolnice, muzeji) i administrativne ustanove koje su uvele sustav upravljanja okolišem EMAS, promoviranjem putem EMAS logotipa informiraju ciljane klijente i široku javnost. 

EMAS logotip upućuje na to da organizacija pruža javno dostupne i periodično ažurirane Izjave o okolišu, ovjerene od strane neovisnog verifikatora.