Popis EMAS organizacija s pripadajućim Izjavama o okolišu i kontakt podacima nalazi se u mapi "Registrirane EMAS organizacije"
.