Zavod za zaštitu okoliša i prirode nadležan je za ažuriranje nacionalnog registra EMAS, a surađuje u radu Odbora za EMAS.

 

         Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

         Zavod za zaštitu okoliša i prirode
         Radnička cesta 80/7
         10 000 Zagreb
         telefon: + 385 1 4886 861
         telefax: + 385 1 4826 173
         e-mail: emas@mzozt.hr
         web: www.haop.hr/